Site Overlay

Политика за квалитет

30ТИ МАРТ ДООЕЛ изјавува дека главната цел на раководството и сите вработени е давање на квалитетни производи и услуги на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиетите и ќе ги проучува и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел истите да ги користи за подобрување на своите услуги.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со своите добавувачи и соработници со цел обезбедување на квалитетни услуги.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
ќе се грижи за континуиранa обука и едукација на вработените како основна потпора на Системот за управување со квалитет.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ ќе го поддржува Системот за управување со квалитет во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2015.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
се обврзува на идентификација на корективни и превентивни мерки за постојано унапредување на квалитетот на услугите кои ги нуди.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
ќе се стреми кон идентификување и елиминирање на сите ризици и недостатоци кои може да доведат до губење на довербата на клиентите и до намалување на профитот.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
применува процесен период кон создавање и одржување на Системот за управување со квалитет и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на сите услуги.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани.

30ТИ МАРТ ДООЕЛ 
се обврзува на исполнување на барањата на Законската регулатива, заштита на работната и на животната средина, заштита на здравјето и безбедност на вработените и сите заинтересирани страни.

Scroll Up