Site Overlay

Мерни ормари

Мерните ормари се употребуваат во индивидуални куќи и станбени објекти за вградување на мерната опрема т.е. броилото. Можат да бидат направени со изведба за во ѕид и на ѕид со број на отвори во зависност од потрошувачите.

Во зависност од барањата можат да бидат испорачани со следнава опрема: инсталирани проводници, осигурачи, шински развод и прекуструјна заштита, одводници на пронапон и друго.

Мерни ормари 4
Мерни ормари 3
Мерни ормари 2
Мерни ормари
Scroll Up